Reklama

REGULAMIN KONKURSU „PlayStation Vita”


I. Postanowienia ogólne

1. Konkurs pod nazwą "PlayStation Vita" zwany dalej "Konkursem", organizowany jest  przez  Spółkę GRUPA INTERIA.PL sp. z o. o. sp. k. (dawniej: INTERIA.PL sp. z o.o.) z siedzibą w Krakowie, Os. Teatralne 9A, 31-946 Kraków, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego w Krajowym Rejestrze Sądowym przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000416593, NIP 527-26-44-300, zwaną dalej "INTERIA.PL",na zlecenie Sony Computer Entertainment Europe Limited z siedzibą w Londynie, 10 Great Marlborough Street, Londyn, W1F 7LP, Wielka Brytania, zarejestrowaną pod numerem 327779, Brytyjski numer identyfikacji podatkowej GB 760 9739 93, zwaną dalej "Sony Computer".

Reklama

2.  Konkurs prowadzony jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w okresie od dnia 3 grudnia 2012 r. od godz. 00:01 i trwa do dnia 21 grudnia 2012 r. do godziny 23:59:59.

3. Informacje na temat Konkursu dostępne są w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej  pod adresem http://nt.interia.pl/raport-playstation-vita .

4.Uczestnikiem Konkursu, zwanym dalej "Uczestnikiem", może być każda osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, zamieszkała na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,za wyjątkiem pracowników oraz współpracowników INTERIA.PL i Sony Computer oraz członków ich rodzin, za jakich uważa się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, rodzeństwo małżonków, rodziców małżonków, osoby pozostające w stosunku przysposobienia.

5.Konkurs jest organizowany na zasadach określonych niniejszym regulaminem, zwanym dalej "Regulaminem" i zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

6. W Konkursie samodzielnie mogą uczestniczyć tylko i wyłącznie osoby pełnoletnie, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych. Dokonując zgłoszenia swego udziału w Konkursie Uczestnik powinien zapoznać się z warunkami uczestniczenia w Konkursie, wskazanymi w  Regulaminie i w przypadku negatywnej weryfikacji (brak spełnienia któregokolwiek ze wskazanych warunków, względnie spełnienie warunku wykluczającego udział w Konkursie) - Uczestnik zobowiązany jest odstąpić od zgłoszenia swej osoby do udziału w Konkursie. Brak spełnienia warunków uczestnictwa w Konkursie dyskwalifikuje Uczestnika, który dokonał zgłoszenia wbrew postanowieniom Regulaminu.

7. Nadzór nad prawidłowością przeprowadzenia Konkursu, w tym spełnianiem przez Uczestników warunków określonych niniejszym Regulaminie, sprawować będzie powołana przez INTERIA.PL oraz Sony Computer komisja konkursowa, zwana dalej "Komisją Konkursową". Do zadań Komisji Konkursowej należeć będzie także wyłonienie zwycięzców Konkursu oraz rozpatrzenie reklamacji związanych z Konkursem.

II. Zasady Konkursu

 1. Aby wziąć udział w Konkursie każdy Uczestnik powinien:

a.  wypełnić formularz rejestracyjny dostępny na stronie internetowej http://nt.interia.pl/raport-playstation-vita i wskazać określone w nim dane osobowe, w szczególności: imię i nazwisko, adres e-mail, miejsce zamieszkania, telefon  kontaktowy

b. przesłać zdjęcie (dalej:  "Zdjęcie") konkursowe, które przedstawiać będzie konsolę Sony PS Vita,  wkomponowaną do Zdjęcia za pomocą dowolnie wybranego przez Uczestnika edytora graficznego. Motywem przewodnim Zdjęcia powinno być hasło: "Gdybym miał wtedy PS Vitę ....". Organizator zastrzega, iż konsola PS Vita nie może znajdować się pierwotnie na Zdjęciu, tylko musi być wkomponowana do Zdjęcia przez Uczestnika za pomocą edytora graficznego.

c. nadesłane przez Uczestnika Zdjęcie musi spełniać następujące wymagania techniczne:

a)  maksymalny rozmiar - do 2 MB oraz min. 800x600 pikseli do max. 1600x1200 pixeli,

b)  dopuszczalny format pliku - JPG,

d.  wypełniając formularz rejestracyjny, Uczestnik Konkursu potwierdza, że zapoznał się z niniejszym Regulaminem i wyraża zgodę na jego postanowienia.

9. Niewykonanie któregokolwiek z warunków przedstawionych w pkt 8 powoduje automatyczną dyskwalifikację danego Uczestnika Konkursu.

10. Warunkiem udziału w Konkursie i odebrania nagrody jest podanie pełnych i prawdziwych danych osobowych.

11. Każdy Uczestnik Konkursu może wziąć udział w Konkursie tylko jeden raz. W przypadku nadesłania kilku zgłoszeń, pod uwagę będzie brane pierwsze nadesłane zgłoszenie.

12. Powołana Komisja Konkursowa, składająca się z pracowników Organizatora oraz Sony Computer, dokona wyboru 1 (słownie: jednego)  Zwycięzcy, biorąc pod uwagę:

a. pomysłowość Uczestników oraz poziom merytoryczny jak również artystyczny nadesłanych Zdjęć,

b. kreatywność we wkomponowaniu konsoli PS Vita w Zdjęcie,

c. walory kompozycyjne oraz walory estetyczne zgłoszonych do Konkursu Zdjęć.

13.    Nadsyłając Zdjęcie do Konkursu Uczestnik Konkursu oświadcza, że:

a.  posiada pełne, niczym nieograniczone autorskie prawa majątkowe do Zdjęcia, jak również posiada zgodę na wykorzystanie wizerunku osób przedstawionych na Zdjęciu, 

b. Zdjęcie nie narusza jakichkolwiek praw osób trzecich, w tym w szczególności praw do wizerunku osób na nim przedstawionych,

c. wyraża zgodę na zamieszczenie Zdjęcia w galerii konkursowej na stronie http://nt.interia.pl/raport-playstation-vita i jego udostępnienie użytkownikom Portalu INTERIA.PL (www.interia.pl),

d. nie zachodzą jakiekolwiek podstawy do zgłoszenia przez osoby trzecie roszczeń w związku
z rozpowszechnianiem Zdjęcia na stronie http://nt.interia.pl/raport-playstation-vita oraz na stronach Portalu INTERIA.PL.

14.  W Konkursie nie będą brane pod uwagę Zdjęcia, co do których zachodzi podejrzenie, że ich treść może naruszać prawo, dobre obyczaje, uczucia, w tym uczucia religijne oraz prawa osób trzecich.
W szczególnosći INTERIA.PL będzie usuwała Zdjęcia o chrakterze erotycznym, pornograficznym, ksenofobicznym, rasistowskim.

15. O zachowaniu terminu przesłania Zdjęcia decyduje data i godzina odnotowane przez serwer, na który wpływają formularze konkursowe.

16. Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia zgłoszenia Uczestnika, w przypadku gdy nie spełnia ono warunków określonych niniejszym Regulaminem.

17. Warunkiem udziału w Konkursie i odebrania nagrody jest podanie pełnych i prawdziwych danych osobowych.

III. Rozwiązanie Konkursu

18. Wyłonienie Zwycięzcy nagrody nastąpi w ciągu 10 dni roboczych od zakończenia Konkursu.

19. Wyłonienie Zwycięzcy  zgodnie z pkt. 7 powyżej dokona powołana Komisja Konkursowa. Zadaniem Komisji będzie w szczególności:

a.        nadzór nad prawidłowym przebiegiem Konkursu,

b.       wyłonienie Zwycięzcy Konkursu,

c.        stwierdzenie, że Uczestnik utracił prawo do nagrody zgodnie z Regulaminem,

d.       rozpatrywanie reklamacji Uczestników.

20. Informacje o Zwycięzcy, tj. imię i nazwisko oraz miejsce zamieszkania, opublikowane zostaną  na stronie konkursowej w ciągu trzech dni od daty wyłonienia Zwycięzcy.

21. O przyznaniu nagrody Zwycięzca Konkursu zostanie powiadomiony e-mailem w ciągu trzech dni  od daty jego wyłonienia, na adres e-mail podany przez niego w formularzu rejestracyjnym.

22. W przypadku braku możliwości skontaktowania się z osobą nagrodzoną w Konkursie w terminie do 7 dni od dnia wyłonienia Zwycięzcy, nieodebrania przez nią nagrody lub w przypadku nie spełnienia wymogów podanych w punkcie 4, 6, 8, 10, 13, nagroda przypadnie kolejnej osobie wyłonionej przez Komisję Konkursową.

IV. Nagrody

23.  Nagrodą w Konkursie jest 1 (słownie: jedna) konsola PlayStation Vita 3G o wartości 949,00 zł (słownie: dziewięćset czterdzieści dziewięć złotych) brutto.

24.  Fundatorem nagrody określonej w pkt.23 powyżej jest Organizator.

25.  Nagrodą dodatkową w Konkursie jest 1 (słownie: jeden) nagroda pieniężna w wysokości 105 zł (słownie: sto pięć złotych) brutto. Nagroda dodatkowa nie zostanie wydana Laureatowi Konkursu, lecz zostanie przekazana przez Organizatora jako płatnika, zgodnie z art. 41 ust. 7 Ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, tytułem zryczałtowanego podatku od nagród, o którym mowa w art. 30 ust.1 pkt 2 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w wysokości 10 % całkowitej wartości nagrody. Organizator wpłaci podatek oraz złoży formularz deklaracji podatkowej do właściwego naczelnika urzędu skarbowego.

26.  Uczestnik Konkursu ma prawo do otrzymania tylko jednej nagrody głównej oraz jednej nagrody dodatkowej, o których mowa powyżej.

27.  Nagroda nie podlega zamianie na inną nagrodę lub na jej równowartość pieniężną.

28.  Uczestnik, któremu została przyznana nagroda, nie może przenieść praw do przyznanej mu nagrody na osoby trzecie.

29. Uczestnik, któremu została przyznana nagroda, ma prawo zrzec się prawa do przyznanej mu nagrody, składając Organizatorowi stosowne oświadczenie na piśmie.

30.  Nagroda zostanie wysłana do Zwycięzcy Konkursu w ciągu 14 dni od wyłonienia laureata Konkursu przez Organizatora za pośrednictwem Poczty Polskiej lub poczty kurierskiej, na adres na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wskazany przez Uczestnika w formularzu rejestracyjnym Konkursu. Zwycięzca jest zobowiązany jest pisemnie potwierdzić od odbiór nagrody.

31. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za:

a. wady fizyczne przyznanej nagrody. Wszelkie roszczenia z tytułu wskazanych wad należy kierować do ich producenta,

b. podanie przez Uczestnika Konkursu błędnych danych adresowych. Zwrot przesyłki właściwie zaadresowanej tzn. wedle podanych przez Uczestnika Konkursu danych, skutkuje przepadkiem Nagrody, która przechodzi do dyspozycji Organizatora,

c.  niedoręczenie lub doręczenie z opóźnieniem z przyczyn leżących po stronie operatora pocztowego Poczty Polskiej S.A., poczty kurierskiej lub Uczestnika.

V.    Dane osobowe

32. Administratorem danych osobowych zbieranych i przetwarzanych w ramach niniejszego Konkursu jest INTERIA.PL. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek konieczne dla realizacji prawa do nagrody.

33. Uczestnicy wyrażają zgodę na zamieszczenie ich imienia i nazwiska oraz miejsca zamieszkania na stronie konkursowej, w przypadku gdy zostaną zwycięzcami w Konkursie.

34. Na podstawie bezwzględnie obowiązujących przepisów o ochronie danych osobowych Uczestnicy Konkursu mają prawo wglądu do swoich danych osobowych, ich poprawiania oraz zgłoszenia żądania zaprzestania ich przetwarzania. Prawo to może być wykonywane poprzez przesłanie odpowiedniego wniosku w formie pisemnej na adres Organizatora: GRUPA INTERIA.PL Sp. z o.o. s. k., os. Teatralne 9A, 31-946 Kraków.

35. Uczestnik jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić Organizatora o zmianie adresu lub innych danych podanych w formularzu rejestracyjnym.  Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Uczestnika Konkursu niewłaściwego adresu, lub innych danych uniemożliwiających jego identyfikację dla celów wyłonienia zwycięzcy i/lub doręczenia nagrody.

36. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane tylko i wyłącznie w celu przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia laureata i rozliczenia i doręczenia nagrody.

37. Po wykonaniu wszystkich czynności związanych z realizacją Konkursu wszelkie dane osobowe Uczestników, którzy wzięli udział w Konkursie zostaną poddane anonimizacji.

38.  Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Uczestnika Konkursu niewłaściwego adresu, lub innych danych uniemożliwiających jego identyfikację.

VI.   Reklamacje

 39. Prawo do składania reklamacji, w zakresie niezgodności przeprowadzenia Konkursu z Regulaminem, służy każdemu Uczestnikowi w ciągu 7 dni od daty wyłonienia zwycięzcy Konkursu (decyduje data wpływu reklamacji do Organizatora). Organizator nie jest zobowiązany do rozpatrzenia reklamacji wysłanej po upływie powyższego terminu.

40. Reklamacja dopuszczalna jest w formie pisemnej zastrzeżonej pod rygorem nieważności skierowanej na adres Organizatora - os. Teatralne 9a, 31-946 Kraków. Reklamacja zostanie rozpatrzona przez Organizatora w ciągu 14 dni od jej otrzymania.

41. Pisemna reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika, jak również dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji.

42. Uczestnik o decyzji Organizatora zostanie powiadomiony listem poleconym na adres w treści reklamacji, w terminie 7 dni od dnia rozpatrzenia reklamacji przez Organizatora.

VII.   Postanowienia końcowe

43. Organizator, w porozumieniu z Komisją Konkursową, jest uprawniony do dyskwalifikacji Uczestnika Konkursu w trakcie trwania Konkursu jak również po jego zakończeniu, w przypadku uznania, iż zachodzą przesłanki uzasadniające dyskwalifikację.

44. Dyskwalifikacja Uczestnika Konkursu oznacza, iż Uczestnik Konkursu jest traktowany tak, jakby nie uczestniczył w Konkursie, w szczególności Zdjęcie zdyskwalifikowanego Uczestnika Konkursu nie jest poddawane głosowaniu i ocenie Komisji Konkursowej, a w przypadku gdy dyskwalifikacja ma miejsce po wydaniu Nagrody - Organizator jest uprawniony do żądania zwrotu na jego rzecz wydanej Nagrody, a zdyskwalifikowany Uczestnik Konkursu jest zobowiązany do zwrotu wydanej uprzednio na jego rzecz Nagrody - na wezwanie Organizatora, nie później niż w terminie 7 dni od daty wezwania.

45. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za funkcjonowanie sieci Internet, za pośrednictwem której Uczestnicy przesyłają zgłoszenia konkursowe, jak również za pośrednictwem której Organizator kontaktuje się z Uczestnikami.

46. Uczestnicy niniejszego Konkursu zobowiązani są do przestrzegania poniższych zasad:

a.  stosowania się do ogólnie pojmowanych zasad fair play w grach i konkursach,

b.  niewykorzystywania uczestnictwa w Konkursie  do celów nieprzewidzianych przez Organizatora, w tym do celów komercyjnych i politycznych, sprzecznych z prawem oraz dobrymi obyczajami.

47. Regulamin niniejszy jest jedynym dokumentem określającym zasady Konkursu.

48. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu w każdym czasie bez podania przyczyny. Zmiany w Regulaminie nie mogą naruszać praw nabytych przez Uczestników.

 


materiały promocyjne

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Rekomendacje