Reklama

URT na straży łączy

Prezes URT wszczął postępowanie w sprawie ustalenia pozycji dominującej Telekomunikacji Polskiej S.A. na krajowym rynku świadczenia usług dzierżawy łączy telekomunikacyjnych

Reklama

W dniu 3 września 2001 roku Prezes Urzędu Regulacji Telekomunikacji Marek Zdrojewski wszczął postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia pozycji dominującej Telekomunikacji Polskiej S.A. na krajowym rynku świadczenia usług dzierżawy łączy telekomunikacyjnych, w rozumieniu ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o ochronie konkurencji i konsumentów.

Reklama

Na podstawie półrocznych sprawozdań przekazanych przez operatorów, Prezes URT w porozumieniu z Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, określi w drodze decyzji administracyjnej pozycję dominującą TP S.A. w zakresie dzierżawy łączy telekomunikacyjnych.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Łączności z dnia 4 kwietnia 2001 r. w sprawie szczególnych kryteriów ustalania udziału operatora w rynku usług telekomunikacyjnych oraz sposobu określania ich udziału, podstawowym kryterium dla ustalenia pozycji TP S.A. na rynku usług dzierżawy łączy jest suma przychodów z tych usług.

Wyznaczenie TP S.A. operatorem dominującym na rynku dzierżawy łączy nałoży na tę spółkę dodatkowe obowiązki (ponad te, które już ma z racji wyznaczenia jej operatorem dominującym w zakresie usługi powszechnej):

- świadczenie usługi dzierżawy łączy, z zachowaniem odpowiedniej jakości, wymagań określonych w art. 53 ust. 1 oraz w sposób dostępny każdemu użytkownikowi na obszarze wskazanym w decyzji. (art. 61 ust. 1)

- ceny usługi dzierżawy łączy telekomunikacyjnych powinny uwzględniać koszt ich świadczenia i być niezależne od sposobu wykonania usługi, jeżeli użytkownik nie żąda świadczeń dodatkowych. (art. 61 ust. 6)

- przedkładanie, tak jak w przypadku usługi powszechnej, Prezesowi URT projektu cennika usługi dzierżawy łączy telekomunikacyjnych lub jego zmian, wraz z uzasadnieniem, co najmniej na 30 dni przed planowanym terminem wprowadzenia cennika lub jego zmian w życie. (art. 61 ust. 6 w związku z art. 60)

- obowiązek opracowania oferty określającej ramowe warunki umów o świadczenie usługi dzierżawy łączy telekomunikacyjnych. (art. 61 ust. 7)

INTERIA.PL

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Rekomendacje